Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát: CBD Health, s.r.o., so sídlom Hlavná 992/47, 924 01 Galanta, IČO: 53 707 214

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/číslo objednávky:

Dátum objednania/dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa: (len ak sa zasiela poštou)

Dôvod odstúpenia. (len ak sa jedná o prípad povinného uvedenia dôvodu podľa bodu 10 VOP)

Dátum: